JK-Nederland BV, gevestigd aan Stuttgartstraat 22-28, 3047 AS Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bezoekadres: Correspondentieadres:

Stuttgartstraat 22-28 Postbus 12184

3047 AS Rotterdam 3004 GD Rotterdam

+31 10 4622 933

info@jk-nederland.nl

https://www.jk-nederland.nl

Arie de Mik is de verantwoordelijke van JK-Nederland BV voor gegevensbescherming. Hij is te bereiken via info@jk-nederland.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

JK-Nederland BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JK-Nederland BV verwerkt uw persoonsgegevens bij het gebruik van de webshop op basis van de grondslagen Toestemming en Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • u kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten;
 • u de mogelijkheid bieden een account aan te maken;
 • goederen en diensten bij u afleveren.

JK-Nederland BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geen geautomatiseerde besluitvorming

JK-Nederland BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JK-Nederland BV) aan te pas komt.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JK-Nederland BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën persoonsgegevens:

Categorie

Bewaartermijn

Reden

Bedrijfsgegevens

7 jaar na einde samenwerking

Fiscale bewaarplicht

Persoonsgegevens

7 jaar na einde samenwerking

Fiscale bewaarplicht

Inloggegevens webshop

1 jaar na laatste inlog

Gebruiksgemak

 

Delen van persoonsgegevens met derden

JK-Nederland BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (zoals bij een bestelling in onze webshop) of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging van en vertrouwelijke omgang met uw gegevens. JK-Nederland BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Distributie- en logistieke partners

Om uw bestelling te kunnen afwikkelen werken wij samen met distributie- en logistieke partners zoals Wisman Vervoercentrum, E. van Wijk Logistics, DHL, TNT en UPS. Deze partijen ontvangen uw klantnummer, bestelnummer, naam en bezorgadres om te zorgen dat ze uw pakketje op de juiste manier kunnen verwerken.

Andere externe dienstverleners

Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen uw gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen en met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat zij met de gegevens mogen doen.

De typen werkzaamheden die onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren, zijn:

 • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
 • het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
 • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten en diensten van incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JK-Nederland BV gebruikt google analytics om inzicht te krijgen in de website gebruiker.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JK-Nederland BV en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een door u aan te wijzen andere persoon of organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jk-nederland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maakt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart; dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

JK-Nederland BV wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JK-Nederland BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@jk-nederland.nl of via +31 10 4622 933.